Strona używa plików cookie zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies.

Korzystając ze strony, zgadzasz się na użycie plików cookie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Ubezpieczenia majątkowe - Ankieta

Oferujemy ubezpieczenie na podstawie pełnomocnictwa, udzielonego naszej firmie przez Ubezpieczyciela.

Jesteśmy multiagentem ubezpieczeniowym zarejestrowanym pod numerem 11185641/A i wykonujemy działalność agencyjną na rzecz następujących zakładów ubezpieczeń:

 • Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna
 • Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
 • Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
 • Generali Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
 • AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Spółka Akcyjna
 • Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA Spółka Akcyjna
 • INTERRISK Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group
 • Towarzystwo Ubezpieczeń ZDROWIE Spółka Akcyjna
 • Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group

Wynagrodzenie agenta uwzględnione jest w kwocie składki ubezpieczeniowej i nie będzie w jakikolwiek sposób obciążało ubezpieczającego.

informujemy, że ubezpieczający ma możliwość złożenia reklamacji, wniesienia skargi oraz pozasądowego rozwiązywania sporów.

Jakiego rodzaju ubezpieczeniami jesteś zainteresowany/a (zaznacz TAK/NIE):

Ubezpieczenie mieszkania/domu od ognia i innych zdarzeń losowych:
Ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym:
Ubezpieczeniami osobowymi i zdrowotnymi:

Szanowny Kliencie,

Niestety niniejszy Portal posiada w swojej ofercie wyłącznie ubezpieczenie mieszkania/domu oraz odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym.

Ofertę w zakresie pozostałych wybranych przez Ciebie ryzyk możesz pozyskać kontaktując się z naszymi konsultantami telefonicznie lub drogą elektroniczną:

Telefon
(58) 340 66 66


Adres e-mail
kontakt@easit.pl


Z wyrazami szacunku
Zespół easIT

Konfiguracja ubezpieczenia

Typ nieruchomości
Ubezpieczenie nieruchomości
Od ognia do 1 000 000 zł

Wartość nieruchomości: 0,00
Ubezpieczenie ruchomości
Od ognia do 200 000 zł

Suma ubezpieczenia od ognia: 0,00

Od kradzieży do 100 000 zł
               
Suma ubezpieczenia od kradzieży: 0,00
(wyliczana na podstawie ruchomości od ognia)
Zabezpieczenia (zniżki)

Rozszerzenia zakresu (zwyżki)
Odpowiedzialność cywilna


Składka łączna: 0,00

Ubezpieczający

Ubezpieczony

Adres ubezpieczonego mienia

Dodatkowe opcje nieruchomości

Składniki nieruchomości

Wpisz adres lub adresy twoich budynków gospodarczych położonych poza ubezpieczaną posesją:

Lista majątku

Warunkiem wypłaty odszkodowania w przypadku wystąpienia szkody w mieniu ruchomym będzie: *


Uzupełniając listę podaj: rodzaj przedmiotu (marka, typ), wartość zakupu, rok zakupu:

Cesja praw do odszkodowania

Cesja to przelew praw z umowy ubezpieczenia na osobę trzecią (np. cesja na bank będąca zabezpieczeniem kredytu).
Przedmiotem cesji może być mieszkanie, dom lub część domu (np. dach).

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie (00-668), ul. Noakowskiego 22. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy ubezpieczenia. Ma Pani/Pan prawo do: dostępu do danych; żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; przenoszenia danych osobowych. Szczegóły w pliku Obowiązek Informacyjny.


Oświadczam, że:

 • informacje zawarte we wniosko/polisie podane zostały według mojej najlepszej wiedzy, a ubezpieczone mienie jest zabezpieczone zgodnie z wymogami określonymi w OWU, na podstawie których zawarto umowę;
 • wyrażam zgodę na przekazywanie korespondencji, w tym oświadczeń woli drogą elektroniczną.

Oświadczenia